تعبیر خواب

خواب قدمتی به دیرینگی بشر دارد و آدمی از همان ابتدا با این پدیده روبه رو بوده و سعی می کرده رمز و رازهای آن را دریابد. رخدادهایی که در خواب به وقوع می پیوندد همواره برای بشر این پرسش را ایجاد می کند که آیا این رخدادها نشانی از حقیقت دارند یا خیر؟

آیا در عالم واقع نیز این رخدادها به وقوع می پیوندد. ناشناختگی این پدیده و تلاش آدمی برای پی بردن به رمز آن در نهایت به آنجا رسید که گروهی در پی آن برآمدند خواب ها را تفسیر کنند و به چیستی آن پی ببرند. از این رو، حرفه ای به نام خوابگزاری پدید آمد. برابر آنچه تاریخ مستند می گوید گویا خوابگزاری سابقه ای حدود ۴۰۰۰ سال پیش از میلاد مسیح داشته است. این چیزی است که از لوحه های گلی برجای مانده از گذشته برمی آید. خواب ها و تعبیر آن در اسطوره های ایرانی مهم تلقی می شد و از این رو شاهان همواره در دربار خوابگزارانی داشتند و بعد از خواب های خوب یا بدی که می دیدند برای تعبیر آن از خوابگزاران استفاده می کردند.

شاید بتوان گفت خواب ها و تعبیری که از رمز و رازهای آن توسط خوابگزاران ارائه می شد، بسیاری از حوادث مهم تاریخ ایران و جهان را رقم زده است. در یونان قدیم خواب منشایی ورایی داشت و آن را ابزاری برای پیش بینی آینده تلقی می کردند. در ادبیات داستانی و اسطوره ای ایران نیز خواب ها مهم تلقی می شد.

در قسمت های مختلف قرآن در مورد خواب های پیامبر اسلام(ص) و یوسف نبی آمده است که اغلب به صورت صادقه (پیشگویانه) هستند. یکی از این رویاها، رویای صادقه پیامبر اسلام(ص) است که در آیه ۲۷ سوره فتح ذکر شده است: پیامبر خواب دید به اتفاق یارانش برای انجام مناسک عمره وارد مکه می شوند و با تعریف این رویا همه مومنان خوشحال شدند، اما چون این خواب سال بعد از صلح حدیبیه اتفاق نیفتاد، عده ای گرفتار شک شدند.

بنابراین از نظر قرآن، تأویل خواب یک علم است و خداوند به هر کس بخواهد این علم را می دهد و گاهی از محتوای آشکار رویا زیاد نمی توان به پیشگویی هایش پی برد. در قرآن گاهی وحی ها و دستورات هنگام خواب به پیامبران الهام می شود. مثل خواب معروف ابراهیم که به وی دستور داده شد پسر ۱۳ ساله خود را قربانی کند. همچنین گاهی خداوند از طریق رویا به راهنمایی بندگانش می پردازد. مثلا در مورد مادر موسی که در خواب می بیند نوزاد خود را در صندوق بگذارد و به آب بیندازد. در نهایت در آیاتی از قرآن مثل سوره یونس آیه ۶۷ آمده است که خدا شب را قرار داده است تا در آن احساس آرامش کنید و روز را روشن کرده است.