لال شدن – تعبیر خواب

373

تعبیر خواب لال شدن

لال شدن در خواب به معنای ضعف و ناقص شدن ایمان است. سست شدن در دینداری به تعبیر محمد بن سیرین خود را در خواب به صورت لال شدن نشان خواهد داد.
جابر مغربی می‌گوید دیدن لال شدن در رؤیا دلیل بر فساد و تباهی در دین است.
در جایی دیگر اسماعیل بن اشعث می‌گوید اگر سر زبانت طوری بریده شده باشد که نتوانی صحبت کنی به این معنی است که کار و امور زندگی تو به وسیله دیگری (وکیل) انجام می‌گیرد.
ابراهیم کرمانی گوید: اگر در خواب خودت زبانت را بریدی تا نتوانی حرف بزنی نشانه این است که از زدن حرف‌های باطل توبه کرده و کم حرف می‌شوی
امام صادق (ع) می‌فرمایند:
تعبیرهای لال شدن عبارت‌اند از:
 1. تنگدستی
 2. بدی حال و روز
 3. غم و اندوه
 4. خسارت و مضیقه در معاش و معیشت
 5. مصیبت
 6. کاهش و ضرر و زیان مال و اموال
 7. ضعف در دینداری

تعبیر خواب لال شدن به روایت معبرین غربی

لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • لال: (لال بودن) به دیگران اعتماد نکنید
 • دیدن آدم‌های لال: شما از یک راز آگاهی خواهید یافت
آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید لال هستید، علامت آن است که نمی‌توانید با چرب زبانی دیگران را به آنچه می‌خواهید، ترغیب کنید.
 • اگر فرد لالی چنین خوابی ببیند، علامت آن است که دوستانی بی وفا خواهد یافت.

 

گیسو آنلاین- رزرو آنلاین آرایشگاه
گیسو آنلاین- رزرو آنلاین آرایشگاه
گیسو آنلاین- رزرو آنلاین آرایشگاه
گیسو آنلاین- رزرو آنلاین آرایشگاه

 

کانال زیبایی شبره

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید