نقش های هندسی زیبا روی موز!

من به عنوان یک تصویرگر به دنبال راه های جدید برای بیان هنری هستم. در این بخش اخرین مجموعه من را که متمرکز بر...