خانه برچسب ها آتش

برچسب: آتش

آتش – تعبیر خواب

اگر بیننده خواب ببیند که آتش را برای روشنائی افروخته یا دیگران افروخته اند و یا به سبب افروختن آتشی که افروزنده آن ناشناس...

جدیدترین ها