خانه برچسب ها آسیاب در خواب

برچسب: آسیاب در خواب

آسیاب – تعبیر خواب

دیدن آسیاب در خواب جنگ و خصومت است. اگر کسی خویشتن را در آسیاب ببیند نشان آن است که کسی او را به جنگ...

جدیدترین ها