خانه برچسب ها توصیه های ابوعلی سینا برای زنان باردار

برچسب: توصیه های ابوعلی سینا برای زنان باردار

توصیه های ابوعلی سینا برای زنان باردار

"در اوان بارداری تولدنوزاد، باید زن بار دار خود را چنانکه لازم و مناسب حال است مراعات کند . ما در ا ین باره...

جدیدترین ها