خانه برچسب ها خوردن کالباس در خواب

برچسب: خوردن کالباس در خواب

کالباس – تعبیر خواب

کالباس مال و نعمتي است که زحمت به دست آوردن و تهيه آن را ديگري کشيده و بهره برداريش به بيننده خواب مي رسد....

جدیدترین ها