خانه برچسب ها داستان بهلول

برچسب: داستان بهلول

حکایت بهلول و جمع دیوانگان

هارون الرشید به همراه مهمانانش عیسی بن جعفر برمکی و مادر جعفر برمکی در قصر نشسته بود و حوصله اش سر رفته بوداز سربازان...

جدیدترین ها