خانه برچسب ها دیدن خواب غارت

برچسب: دیدن خواب غارت

غارت – تعبیر خواب

اگر در خواب ببینید کسی مال دیگری را غارت می کند از نظر مالی دچار تشویش و اضطراب می شوید. از امام صادق علیه...

جدیدترین ها