خانه برچسب ها دیدن خواب غوره

برچسب: دیدن خواب غوره

غوره – تعبیر خواب

اگر در خواب ببینید که غوره دارید یا بر درخت است و آن درخت در تملک شماست یا جایی قرار گرفته که آنجا به...

جدیدترین ها