خانه برچسب ها دیدن خواب لباس عزاداری

برچسب: دیدن خواب لباس عزاداری

لباس عزاداری – تعبیر خواب

۱ـ اگر خواب ببینید لباس سوگواریبر تن کرده اید ، علامت آن است که بد اقبالیبه شما رو خواهد آورد .۲ـ اگر خواب ببینید...

جدیدترین ها