خانه برچسب ها دیدن خواب لخت بودن

برچسب: دیدن خواب لخت بودن

لخت بودن (برهنگی) – تعبیر خواب

برهنگی در خواب آشکار شدن مکنونات قلبی بیننده خواب است. چنانچه کسی در خواب خویشتن را برهنه ببیند مردم او را همان طور که هست...

جدیدترین ها