خانه برچسب ها دیدن خواب لک لک

برچسب: دیدن خواب لک لک

لک لک – تعبیر خواب

محمدبن سیرین گوید: دیدن لک لک به خواب ، دلیل بر زنی است بی آزار و عاقبت اندیش و با حسب و نسب. اگر...

جدیدترین ها