خانه برچسب ها دیدن خواب مدفوع

برچسب: دیدن خواب مدفوع

مدفوع (غایط) – تعبیر خواب

غایط، یا مدفوع انسان چیزی است که در خواب ها بسیار دیده می شود و غالب مراجعه کنندگان به معبران در این باره سئوال...

جدیدترین ها