خانه برچسب ها دیدن خواب کتاب خواندن

برچسب: دیدن خواب کتاب خواندن

کتاب (کتاب خواندن) – تعبیر خواب

معبران نوشته اند اگر کسي در خواب ببيند کتاب حساب مي خواند غمگين مي شود و چنان چه افسانه و مضحک بخواند غيبت مردم...

جدیدترین ها