خانه برچسب ها دیدن خواب کثیف شدن

برچسب: دیدن خواب کثیف شدن

چرک (کثیف شدن) – تعبیر خواب

چرک، آلودگي جسمي و روحي است و کراهتي است که نا خودآگاه از مشاهده نتيجه اعمال خويش و ديگران در ما پديد مي آيد....

جدیدترین ها