خانه برچسب ها دیدن خواب گدا

برچسب: دیدن خواب گدا

گدا – تعبیر خواب

گدا در خوابهای ما انسانی است بزرگ منش و خیر و نیکو کار که بدو ن آشنائی قبلی به ما محبت می کند و...

جدیدترین ها