طالع بینی ازدواج بر اساس ماه تولد

5655

پيوند فروردين با ساير ماهها

فروردين با فروردين : (خوب) سازگاري مثبت واقع بيني و آگاهي به صفات مثبت يكديگر
فروردين با ارديبهشت: (متوسط) خودپسندي و ميل به حاكميت از ويژگي هاي مشتركشان مي باشد
فروردين با خرداد : (بد ) پر جنب و جوش بي قرار تنوع طلب و سركش
فروردين با تير : ( متوسط ) برون گرا ايده آليست امكان مشكل وجود دارد
فروردين با مرداد : (خوب ) پيوند موفقي خواهد بود چون هماهنگي وجود دارد
فروردين با شهريور : ( بد ) يكي پاك سرشت و انسان دوست ديگري جسور و جاه طلب
فروردين با مهر : ( بسيار خوب ) افرادي منصف و معتقد به تساوي حقوق زن و مرد
فروردين با آبان : ( بد ) آزاديخواه سلطه گر خواهان تنهايي و درون گرا
فروردين با آذر : ( عالي ) كم ترين اختلاف و هياهو از مشخصات بارزشان است
فروردين با دي : (بد ) تفاهم چنداني با هم ندارند مرموز و محافظه كار مي باشند
فروردين با بهمن : ( بد ) سلطه گر آرمان گرا موقعيت درك يكديگر را ندارند
فروردين با اسفند : ( متوسط ) با مشكل مواجه است ممكن است پيوند خوبي باشد

*پيوند ارديبهشت با ساير ماهها

ارديبهشت با فروردين : (متوسط ) ممكن است مشكل داشته باشند قابل حل شدن است
ارديبهشت با ارديبهشت : ( متوسط ) نسبتا خودراي و لجباز هستند ممكن است مشكل پيش بيايد
ارديبهشت با خرداد : ( متوسط ) تيزهوش كنجكاو و چندان با هم سازگار نيستند
ارديبهشت با تير : ( بسيار خوب ) خانواده دوست خونگرم پيوندي محكم و استوار
ارديبهشت با مرداد : ( بسيار خوب ) عاشق پيشه با صداقت وفادار پيوندي مملو از آرامش
ارديبهشت با شهريور : ( خوب ) جوانمرد باسخاوت مددكار و بدون مشكل
ارديبهشت با مهر : ( متوسط ) اهل اعتدال معاشرتي خونسرد و كمي حسادت
ارديبهشت با آبان : ( خوب ) آرمانگرا بلندپرواز همراه با جاذبه و اقتدار و ناسازگار
ارديبهشت با آذر : ( متوسط ) جسور بي پروا نيازمند با آزادي و بدون تفاهم
ارديبهشت با دي : ( بسيار خوب ) با ثبات راز نگه دار پيوندي مستحكم و پابرجا
ارديبهشت با بهمن : ( بد ) كنجكاو آزاديخواه و آرمانگرا و ايده متفاوت از يكديگر
ارديبهشت با اسفند : ( خوب ) اشخاصي تودار و بسيار محتاط و توانايي سازگاري را دارند

پيوند خرداد با ساير ماهها

خرداد با فروردين : ( بد ) افرادي پر جنب و جوش و بي قرار ناسازگار و بدون تفاهم
خرداد با ارديبهشت : ( متوسط ) تيزهوش كنجكاو تنوع طلب چندان با هم سازگار نيستند
خرداد با خرداد : ( خوب ) مشورت پذير با استدلال توانا در برطرف كردن مشكلات
خرداد با تير : ( متوسط ) با روحيه تنوع طلب و بي قرار خودشان مي توانند باعث ايجاد مشكلات شوند
خرداد با مرداد : ( بسيار خوب ) زوجي جذاب و اجتماعي با صفات مشترك فراوان
خرداد با شهريور : ( متوسط ) چندان ذوق و شوقي در روابطشان وجود ندارد
خرداد با مهر : ( بسيار خوب ) خونسرد با سليقه هنر دوست و بسيار با نشاط مي باشند
خرداد با آبان : ( متوسط ) براي رسيدن به خوشبختي بايد يكديگر راتحمل كنند
خرداد با آذر : ( بسيار خوب ) سرشار از ذوق و شوق براي زندگي مشترك
خرداد با دي : ( خوب ) خويشتندار سياستمدار و از سازگاري مناسب برخوردارند
خرداد با بهمن : ( بسيار خوب ) با روحيه انسان دوستي و هميشه آماده كمك به همديگر
خرداد با اسفند : ( بد ) خيالباف رويا پرداز مرموز عدم تفاهم با همديگر

*پيوند تير با ساير ماهها

تير با فروردين : (متوسط ) برون گرا ايده آليست امكان مشكل وجود دارد
تير با ارديبهشت : ( بسيار خوب ) نقطه اشتراك فراواني با يكديگر دارند
تير با خرداد : ( متوسط ) يكي آرام و مهربان ديگري پرشور و با انرژي
تير با تير : ( خوب ) علي رغم اختلاف سليقه پيوند خوبي مي باشد
تير با مرداد : ( خوب ) خصوصيات مشترك زياد و ازدواجي موفق
تير با شهريور:(بسيار خوب) يكي مهارت فراوان در امورمالي و ديگري حسابگر و صرفه جو و هماهنگ
تير با مهر : ( بسيار خوب ) هر دو مهربان انسان دوست و توانمند
تير با آبان : ( متوسط ) در مسائل مالي اختلاف نظر دارند ولي در ساير مسائل هماهنگ مي باشند
تير با آذر : (بد ) يكي اجتماعي و اهل گردش و سفر ديگري متمايل به ركن خانواده
تير با دي : (خوب ) از نظر مالي اخلاقي و روابط هماهنگ هستند بنابراين پيوندي موفق ميشود
تير با بهمن : ( متوسط ) ازدواج ميتواند شكل بگيرد اما به سعي و كوشش نياز دارد
تير با اسفند : ( بسيار خوب ) پيوندي بسيار خوب همراه عشق و علاقه با تفاهم كامل

پيوند مرداد با ساير ماهها

مرداد با فروردين : ( خوب ) پيوند موفقي خواهد بود چون هماهنگي وجود دارد
مرداد با ارديبهشت : ( بسيار خوب ) مهربان و خانواده دوست ازدواجي موفق و پايدار
مرداد با خرداد : ( بسيار خوب ) اجتماعي خونگرم همراه با سازگاري مثبت
مرداد با تير : ( خوب ) اختلاف سليقه زيادي با هم ندارند موقعيت همديگر را درك مي كنند
مرداد با مرداد : ( خوب ) صفات مشترك خوب باعث تقويت پيوندشان خواهد بود
مرداد با شهريور : ( متوسط ) يكي منضبط و قانونمند ديگري پرشور و زيباپسند
مرداد با مهر : ( خوب ) در پي برقراري آرامش و ملايمت همراه با منطق در زندگي هستند
مرداد با آبان : (متوسط ) يكي وفادار و قابل اعتماد ديگري عاشق ستايش ديگران
مرداد با آذر : ( متوسط ) يكي پر شور و هيجان ديگري دنبال آزادي و استقلال
مرداد با دي متوسط ) به دليل داشتن حق مشترك برتري جويي شايد دچار اختلاف شوند
مرداد با بهمن : (خوب ) هر دو آرمانگرا و ايده آليست پيوندي موفق خواهد بود
مرداد با اسفند : ( خوب )با هماهنگي بسيار مناسب در برآوردن نيازهاي عاطفي يكديگر

*پيوند شهريور با ساير ماهها

شهريور با فروردين : (بد ) يكي پاك سرشت انسان دوست ديگري جسور و جاه طلب
شهريور با ارديبهشت : ( خوب ) صفات مشترك خوب نظير جوانمردي و نجابت
شهريور با خرداد : (متوسط ) يكي عاطفي و عاشق پيشهديگري با نظم و برنامه مشخص
شهريور با تير : ( بسيار خوب ) در امور مالي هماهنگ و با صفات مشترك فراوان
شهريور با مرداد : ( متوسط ) نسبتا لجباز و خودراي شايد با مشكل مواجه شوند
شهريور با شهريور : ( بسيار خوب ) هر دو صميمي و صادق و با محبت مي باشند
شهريور با مهر : ( خوب ) مشورت پذير با منطق و در برطرف كردن مشكلات توانا
شهريور با آبان : ( متوسط ) جسور و بي پروا . سرشار از انرژي و بلند پرواز
شهريور با آذر : ( بد ) تنوع طلب خواهان استدلال در ايجاد نظم و انضباط دچار مشكل هستند
شهريور با دي : ( خوب ) يك ازدواج خوب همراه با زندگي سرشار از محبت
شهريور با بهمن : ( متوسط ) چنين پيوندي با سعي و كوشش مي تواند خوب باشد
شهريور با اسفند خوب ) بسيار با صبر و حوصله هستند كه باعث تفاهم در زندگي مي شود

پيوند مهر با ساير ماهها

مهر با فروردين : (بسيار خوب ) خونگرم و مهربان معتقد به تساوي حقوق زن و مرد
مهر با ارديبهشت : ( خوب ) انسان هايي هستند كه تمايل زيادي به حفظ آرامش و اعتدال دارند
مهر با خرداد : (بسيار خوب ) آدم هايي حسابگر خونگرم تفاهم مناسبي با هم دارند
مهر با تير : ( بسيار خوب ) اهل رفت و آمد و معاشرت با ديگران و بسيار شكيبا
مهر با مرداد : ( خوب ) در پي برقراري آرامش و ملايمت همراه با منطق در زندگي هستند
مهر با شهريور : ( خوب ) پيوندي موفق چون منصف عادل و با سليقه مي باشند
مهر با مهر : ( خوب ) به دليل اشتراكات زيادي كه دارند مي توانند موفق باشند
مهر با آبان : ( متوسط ) اگرچه خالي از دردسر نيستند اما مي توانند موفق باشند
مهر با آذر : ( بسيار خوب ) داراي خصيصه هايي مثل محبت درستكاري و مسئوليت پذيري مي باشند
مهر با دي : ( متوسط ) نسبتا خودراي بلندپرواز . ممكن است با مشكل روبرو شوند
مهر با بهمن : ( بد ) پر جنب و جوش بي قرار تنوع طلب و سركش
مهر با اسفند : (بسيار خوب ) پيوندي موفق چون از نظر عاطفي با هم سازگار و هماهنگ هستند

*پيوند آبان با ساير ماهها

آبان با فروردين : ( بد ) آزادي خواه سلطه گر خواهان تنهايي و درون گرا
آبان با ارديبهشت : ( خوب ) آرمانگرا بلند پرواز همراه با جاذبه و اقتدار و ناسازگاري
آبان با خرداد : (متوسط ) براي رسيدن به خوشبختي بايد يكديگر را تحمل كنند
آبان با تير : (متوسط ) در مسائل مالي اختلاف نظر دارند ولي در ساير موارد هماهنگ مي باشند
آبان با مرداد : ( متوسط ) يكي وفادار و قابل اعتماد و ديگري عاشق ستايش ديگران
آبان با شهريور : ( متوسط ) جسور بي پروا سرشار از انرژي و بلند پرواز
آبان با مهر : ( متوسط ) اگرچه خالي از دردسر نيستند اما ميتوانند موفق باشند
آبان با آبان : ( بد ) مستعد به خشمگين شدن و از كوره در رفتن در نتيجه پيوندي همراه با مشكلات
آبان با آذر : ( متوسط ) يكي سختگير در مسائل ديگري سرشت پويا و جدي دارد
آبان با دي : ( بد ) هر دو داراي خصلت سلطه طلبي و سختگيرانه مي باشند
آبان با بهمن : ( بد ) يكي با احساس و عاطفه ديگري سلطه جو و خواهان كسب برتري
آبان با اسفند : (بد ) يكي آرمان گرا و عاشق پيشه و ديگري با اعتماد به نفس كافي

پيوند آذر با ساير ماهها

آذر با فروردين : (عالي ) كم ترين اختلاف و هياهو از مشخصات بارزشان است
آذر با ارديبهشت : (متوسط ) جسور بي پروا نيازمند به آزادي و بدون تفاهم
آذر با خرداد: ( بسيار خوب ) سرشار از ذوق و شوق براي زندگي مشترك
آذر با تير: ( بد ) يكي اجتماعي و اهل گردش و سفر ديگري متمايل به ركن خانواده
آذر با مرداد : (متوسط ) يكي پر شور و هيجان ديگري دنبال آزادي و استقلال
آذر با شهريور: (بد ) تنوع طلب خواهان استقلال در ايجاد نظم و انضباط دچار مشكل هستند
آذر با مهر : ( بسيار خوب ) داراي خصيصه هايي مثل محبت درستكاري و مسئوليت پذير مي باشد
آذر با آبان : ( متوسط ) يكي سختگير در مسائل ديگري سرشت پويا و جدي دارد
آذر با آذر: ( بسيار خوب ) پيوندي بسيار مطلوب توام با سعادت و خوشبختي
آذر با دي : ( متوسط ) خصوصياتي نسبتا متفاوت دارند بايد خويشتن دار باشند
آذر با بهمن : ( بسيار خوب ) از موفق ترين پيوند هاي زناشويي خواهد بود چون مثبت گرا هستند
آذر با اسفند : ( متوسط ) يكي با صراحت لهجه و سخنان كنايه آميز و ديگري بسيار عاطفي مي باشد

*پيوند دي با ساير ماهها

دي با فروردين : (بد ) تفاهم چنداني با هم ندارند. مرموز و محافظه كار مي باشند
دي با ارديبهشت : ( بسيار خوب) با ثبات راز نگه دار پيوندي مستحكم و پابرجا
دي با خرداد : ( خوب ) خويشتندار سياستمدار و از سازگاري مناسب برخوردارند
دي با تير : (خوب ) از نظر مالي و اخلاقي و روابط هماهنگ هستند
دي با مرداد : (متوسط ) به دليل داشتن حس مشترك برتري جويي شايد دچار اختلاف شوند
دي با شهريور : ( خوب ) يك ازدواج خوب همراه با زندگي سرشار از محبت
دي با مهر : ( متوسط ) نسبتا خودراي و بلند پرواز ممكن است با مشكل روبرو باشند
دي با آبان : ( بد ) هردو داراي خصلت سلطه طلبي و سختگيرانه مي باشند
دي با آذر : ( متوسط ) خصوصياتي نسبتا متفاوت دارند بايد خويشتندار باشند
دي با دي : (متوسط ) خصوصيات مشترك باعث شادابي يا يكنواختي زندگي مشترك آنها مي شود
دي با بهمن : ( متوسط ) يكي محتاط و محافظه كار ديگري سختگير و جدي
دي با اسفند : ( متوسط ) يكي اهل حساب و كتاب ديگري احساساتي و عاشق پيشه

پيوند بهمن با ساير ماهها

بهمن با فروردين : ( بد ) سلطه گر آرمان گرا موقعيت درك يكديگر را ندارند
بهمن با ارديبهشت : ( بد ) كنجكاو آزادي خواه و آرمان گرا و ايده متفاوت از يكديگر
بهمن با خرداد : ( بسيار خوب ) با روحيه انسان دوستي و هميشه آماده كمك به همديگر
بهمن با تير : ( متوسط ) ازدواج مي تواند شكل بگيرد اما به سعي و كوشش نياز دارد
بهمن با مرداد : ( خوب ) هردو آرمان گرا و ايده آليست پيوندي موفق خواهد بود
بهمن با شهريور : ( متوسط ) چنين پيوندي با سعي و كوشش مي تواند خوب باشد
بهمن با مهر : ( بد ) پر جنب و جوش بيقرار تنوع طلب و سركش
بهمن با آبان : ( بد ) يكي با احساس و عاطفه ديگري سلطه جو و خواهان كسب برتري
بهمن با آذر : ( بسيار خوب ) از موفق ترين پيوند هاي زناشويي خواهد بود چون مثبت گرا هستند
بهمن با دي : (متوسط ) يكي محتاط و محافظه كار ديگري سختگير و جدي
بهمن با بهمن : ( خوب ) پيوندي بسيار موفق توانا در امور مختلف
بهمن با اسفند : (خوب) يكي روشنفكر و اهل منطق و ديگري با احساس و عاطفه و مكمل همديگر

*پيوند اسفند با ساير ماهها

اسفند با فروردين : ( متوسط ) با مشكل مواجه است ممكن است پيوند خوبي باشد
اسفند با ارديبهشت : ( خوب ) اشخاصي تو دار و بسيار محتاط و توانايي سازگاري را دارند
اسفند با خرداد : (بد ) خيال باف و روياپرداز مرموز و عدم تفاهم با همديگر
اسفند با تير : ( بسيار خوب ) پيوندي بسيار خوب همراه عشق و علاقه و با تفاهم كامل
اسفند با مرداد : (خوب ) هماهنگي بسيار مناسب در برآوردن نيازهاي عاطفي يكديگر
اسفند با شهريور : ( خوب ) بسيار با صبر و حوصله هستند كه باعث تفاهم در زندگي ميشوند
اسفند با مهر : ( بسيار خوب ) پيوندي موفق چون از نظر عاطفي با هم سازگار و هماهنگ هستند
اسفند با آبان : ( بد ) يكي آرمان گرا و عاشق پيشه ديگري با اعتماد به نفس كافي
اسفند با آذر : ( متوسط) يكي با صراحت لهجه و سخنان كنايه آميز و ديگري بسيار عاطفي ميباشد
اسفند با دي : ( متوسط ) يكي اهل حساب و كتاب ديگري احساساتي و عاشق پيشه
اسفند با بهمن : ( خوب ) يكي روشن فكر و اهل منطق ديگري با احساس و عاطفه و مكمل همديگر
اسفند با اسفند : ( بد ) به خاطر زودرنجي و حساس بودن ممكن است مشكلاتي پيش بيايد
ازدواج

نظرات

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید