چطور با فردی که ناراحته همدردی کنیم؟

162
همدردی با فرد ناراحت

گاهی اوقات بسیار دشوار است که با شخصی که شدیدا ناراحت و افسرده است یا عزیزی را از دست داده است صحبت کنیم. نمی دانیم از چه کلمات و جملاتی استفاده کنیم که احساس همدردی و تاسف ما را نشان دهد و از طرفی موجب ناراحتی بیشتر آن فرد نشود.

همراهی، همدردی و پشتیبانی شما می تواند برای بهبودی عزیزی که دچار ناراحتی و افسردگی شده، بسیار مهم و تاثیرگذار باشد و به او کمک کند تا بتواند این اندوه و ناراحتی را راحت تر پشت سر بگذارد.

♦ به یاد داشته باشید که یک شنونده دلسوز بودن بسیار بسیار مهم تر از نصیحت کردن است.

♦ به فردی که ﺣﺎﻟﺶ ﺑﺪ است نگویید: درست میشه، این هم میگذره، زندگی همینه و…  جوک های مسخره براش تعریف نکنید که بخندونیدش، حتی اگه بخنده هم چیزی از غصه دلش کم نمیشه.  دلش نمیخواد از انرژی مثبت و مثبت اندیشی چیزی بشنوه، دوست نداره داشته هاش رو بهش یادآوری کنید و بگید بقیه حتی همین چیزها رو هم ندارن، از بدبختی های زندگی خودتون براش تعریف نکنید،

♦ دﺑﻮرا ﺳﺮاﻧﯽ رواﻧﺸﻨﺎس، در ﯾﮑﯽ از ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد آورده ﮐﻪ: زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدم ﺑﺎ اﻓﺴﺮدﮔﯽ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽ ﮐﺮدم، ﺷﻔﺎ ﺑﺨﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﮔﺮﯾﺴﺘﻨﻢ ﯾﮑﯽ از ﻋﺰﯾﺰاﻧﻢ ﮐﻨﺎرم ﻣﯿﻨﺸﺴﺖ و ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻮﯾﺪ دﺳﺘﺎﻧﻢ را در دﺳﺘﺎﻧﺶ می فشرد و ﯾﺎ ﺟﻤﻼت ﻣﺤﺒﺖ آﻣﯿﺰی ﺑﺮای آرام ﮐﺮدﻧﻢ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﯽ آورد: ﺗﻮ ﺑﺮام ارزﺷﻤﻨﺪی! ﻫﺮ ﮐﺎری از دﺳﺘﻢ ﺑﺮ ﻣﯿﺎد ﺑﮕﻮ ﺗﺎ ﺑﺮات اﻧﺠﺎم ﺑﺪم، ﻣﺎ ﯾﮏ راﻫﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺮدن ﺣﺎل ﺗﻮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ، ﻣﻦ ﮐﻨﺎر ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ و از ﺗﻮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.

اگر نمی دانید از کجا شروع کنید و چه کلماتی به کار ببرید جملات زیر می تواند کمک کننده باشد.

چطور با فردی که ناراحته همدردی کنیم؟

تو برای من مهم هستی و هر کاری که از دستم برآید برایت انجام میدهم.

فرد ناراحت

اشکالی نداره اگر حالت خوب نیست. چیزی که درگیرش هستی باید خیلی سخت باشد. 

فرد ناراحت

کاری هست که من بتوانم برایت انجام بدهم؟

همدردی با فرد ناراحت

دوستت دارم (بدون این که بعدش از اما و اگر استفاده کنید)

همدردی با فرد ناراحت

می توانیم کنار هم در سکوت بنشینیم اگر دلت بخواهد.

همدردی با فرد ناراحت

ممکن است الان حرفم برایت غیرقابل باور باشد ولی قول میدم حس تو تغییر میکند.

همدردی با فرد ناراحت

شاید نتوانم درک کنم که دقیقا چه حسی داری ولی من مراقبتم و میخواهم کمک کنم. 

همدردی با فرد ناراحت

بیشتر بخوانید:

رنگ لباس مورد علاقه تان چه چیزهایی درباره شخصیتتان می گوید؟

نکات مهم در آداب معاشرت که همه افراد باید بدانند!

۱۹ کاری که همیشه بعد از انجامشان پشیمان می شوید

 

نظرات

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید