لکه روی بدن (صورت، دست، پا و …) – تعبیر خواب

به تعبیر معبرین اسلامی پوست از اعضایی که به طور معمول بایستی در خواب‌ها تمیز و بدون نقص ظاهر گردند. دیدن پوست بدون عیب...

لباس عروس – تعبیر خواب

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا آورده شده است که لباس عروس بیانگر احساسات و امیدها برای پیوند خوب در ازدواج هستند. اگر رویای مشاهده شده...

لباس عزاداری – تعبیر خواب

۱ـ اگر خواب ببینید لباس سوگواریبر تن کرده اید ، علامت آن است که بد اقبالیبه شما رو خواهد آورد .۲ـ اگر خواب ببینید...

لک لک – تعبیر خواب

محمدبن سیرین گوید: دیدن لک لک به خواب ، دلیل بر زنی است بی آزار و عاقبت اندیش و با حسب و نسب. اگر...

لاله – تعبیر خواب

اگر در وقت خودش دید فرزند بود، اگر بیوقت دید خبر بود، اگر از درخت جدا دید غم بود.اگر زنیدید لاله ببرید و به...

لخت بودن (برهنگی) – تعبیر خواب

برهنگی در خواب آشکار شدن مکنونات قلبی بیننده خواب است. چنانچه کسی در خواب خویشتن را برهنه ببیند مردم او را همان طور که هست...

ظرف – تعبیر خواب

بادیه دو معنی دارد. یکی به معنی صحراست و دیگری ظرفی که در آشپزخانه مورد مصرف دارد و مایعات را در آن می ریزند…در...

نیمرو – تعبیر خواب

دیدن نیمرو در خواب خوب است و اگر ببینید غذایی از نیمرو می خورید به پول می رسید. هر تخم مرغ که نیمرو شده...

نقره – تعبیر خواب

اگر در سن ازدواج باشید و نقره در خواب ببینید ازدواج می کنید.اگر نقره خام شکل نگرفته ببینید با دختری صاحب جمال ازدواج خواهید کرد...

نردبان – تعبیر خواب

اگر در خواب ببینید که از نردبان بالا می روید، خوب است و خواب شما می گوید در کار پیشرفت می کنید و ارتقاء...