بیابان – تعبیر خواب

بیابان و صحرا و دشت وسیع یا نا هموار خشک بدون آبادانی همه یک تعبیر دارد.معبران نوشته اند که بیابان قسمت و روزی است....

بید – تعبیر خواب

بید به معنی درخت بید در خواب های ما دوستی است مهربان و شفیق و رفیقی است فریاد رس که می توانیم به دوستی...

بوق زدن – تعبیر خواب

بوق زدن در خواب کاری است آمیخته با تزویر و ریا و از جهتی توسل به دروغ گوئی و خیانت… ممکن است در ا تومبیل...

بول (ادرار) – تعبیر خواب

دیدن بول یا ادرار در خواب دو صورت دارد. یا بیننده خواب خودش ادرار می کند یا می بیند که دیگری ادرار می کند....

بوم (جغد) – تعبیر خواب

برخی از معبران نوشته اند بوم و جغد در خواب دزد است و دسته ای دیگر نوشته اند جغد انسانی است خبیث… اگر در خواب...

بوسه – تعبیر خواب

برخی از معبران نوشته اند بوسه خیانت است و سو نیت و بد دلی چه بوسه بدهیم و چه بگیریم. اگر ما دیگران را...

بوزینه – تعبیر خواب

بوزینه در خواب های ما نماینده انواع میمون ها است غیر از گوریل و ارانگوتان. بوزینه در خواب دشمنی است چابک و هزار رنگ و...

بهشت – تعبیر خواب

بهشت نیز مثل بهار دیدنی نیست و ما مختصات و مشخصاتی از بهشت در دست نداریم… که وقتی در خواب خود باغی بزرگ را دیدیم...

بهار – تعبیر خواب

بهار، طبیعت در نهایت اعتدال است و باید هم چنین باشد. حال اگر این طور نبود خلاف طبیعت چیزی شده و حادثه ای اتفاق...

به – تعبیر خواب

دسته ای از معبران اصلا درباره به چیزی ننوشته اند. گوئی در منطقه ای که آن ها می زیسته اند به وجود نداشته و...