طوفان – تعبیر خواب

تعبیر خواب طوفان ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره کند. کولاک برف تعبیر کولاک برف احساساتی سرد و بی‌روح است. احساس محرومیت و نادیده‌گرفته...