کلام بزرگان / ثواب صدقه دادن از این کارها کمتر است!

552
مفاتیح

از رسول گرامی (ص) روایت شده: پنج دانه خرما یا پنج گِرده نان یا پنج دینار و درهمی که انسان به دست می آورد و می خواهد آن را مصرف کند با ارزشترین انفاق ها آن است که به والدین خود انفاق کند. دوم بر خود و خانواده اش. سوم به نزدیکان تهیدستش. چهارم به همسایگان فقیر. و پنجم در راه خدا که از نظر پاداش کمترین است. (الکافی، ج۵، ص۶۵)
یعنی تمام اقسام پنج گانه چون به دستور خدا و در راه اوست ثواب دارند؛ ولی ثواب صدقه از ثواب آن چهار کار خیر کمتر است.

فروشگاه bestwiki.ir
فروشگاه bestwiki

دیدگاهتان را بنوسید

Please enter your comment!
Please enter your name here